Ogólne Warunki Sprzedaży Mobitech

Art. 1 Definicje

Następujące zwroty i wyrażenia zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Mobitech oznaczają odpowiednio:

„Ogólne Warunki” – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Mobitech,

„Umowa” – umowę sprzedaży zawieraną przez Sprzedawcę i Kupującego,

„Sprzedawca” – podmiot dokonujący sprzedaży ,

„Kupujący” – osobę, która zawarła Umowę ze Sprzedawcą,

„Strony” – Kupującego i Sprzedawcę,

„Cena katalogowa” – cenę pojazdu podaną w cenniku obowiązującym w dniu wydania pojazdu.

„Producent” – Benimar, Bravia, Campster, Carthago, Dethleffs, Globecar, Laika, Possl, Sunlight. 

Art. 2 Przepisy ogólne

 1. Ogólne Warunki regulują prawa i obowiązki Stron zawierających Umowę dotyczącą pojazdów sprzedawanych przez Sprzedawcę (określanych w Ogólnych Warunkach jako „pojazd” lub „pojazdy”).
 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Ogólnych Warunków i Umowy znaczenie rozstrzygające mają postanowienia Ogólnych Warunków, chyba że Sprzedawca i Kupujący wprost wyłączą stosowanie Ogólnych Warunków.
 3. Ustne oświadczenia przedstawicieli Sprzedawcy są wiążące tylko w przypadku ich potwierdzenia na piśmie.

Art. 3 Zawarcie Umowy

 1. Umowa zostaje zawarta z dniem podpisania przez Strony Umowy oraz zaakceptowania Ogólnych Warunków. Obowiązki Sprzedawcy wynikające z Umowy powstają dopiero w dniu wpłaty przez Kupującego zaliczki, o której mowa w Art. 4 ust.3 Ogólnych Warunków.
 2. Jeżeli Kupujący nie wpłaci zaliczki w pełnej wysokości w terminie określonym w Umowie, Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy po 14 dniach od upływu terminu wpłaty zaliczki, bez wyznaczania dodatkowego terminu. Sprzedawca uprawniony jest w takim przypadku do żądania naprawienia szkody poniesionej w związku z zawarciem Umowy.
 3. W Umowie określone są szczegółowe warunki sprzedaży pojazdu, a w szczególności rodzaj pojazdu, wyposażenie dodatkowe, cena oraz wstępny termin odbioru pojazdu.
 4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Art. 4 Cena, termin oraz warunki płatności

 1. Cena pojazdu oznaczona jest w Umowie i uwzględnia następujące składniki: cenę katalogową pojazdu w wersji standard, cenę wyposażenia dodatkowego, podatek od towarów i usług (VAT), opłaty importowe oraz wszelkie inne opłaty publicznoprawne, które Sprzedawca obowiązany jest ponieść lub pobrać od Kupującego w związku z zawarciem Umowy.
 2. Kupujący obowiązany jest poinformować Sprzedawcę przed podpisaniem Umowy o przysługujących mu ulgach w zapłacie podatków lub opłat, w szczególności opłat importowych, oraz wykazać prawo do ulg odpowiednimi dokumentami, pod rygorem utraty prawa do tych ulg. W przypadku spełnienia tych warunków przez Kupującego w Umowie zostanie odnotowane przysługujące mu prawo do ulgi.
 3. Kupujący obowiązany jest do zapłaty zaliczki na poczet ceny w wysokości oraz terminie ustalonym w Umowie. Zaliczka ta nie stanowi zadatku w rozumieniu art. 394 Kodeksu cywilnego. Pozostałą część ceny Kupujący wpłaca w terminie określonym w Umowie lub fakturze VAT, a jeżeli Strony nie określiły terminu płatności, najpóźniej w dniu odbioru pojazdu.
 4. Cena pojazdu określona w Umowie może zostać podwyższona, jeżeli zmieni się jeden z określonych w ust. 1 składników ceny. Dla Stron wiążąca jest cena ustalona przez Sprzedawcę w dniu odbioru pojazdu. O różnicy pomiędzy ceną ustaloną w dniu podpisania Umowy i ceną obowiązującą, wynikającą ze zmiany składników ceny pojazdu określonych w ust. 1, a w szczególności zmiany wysokości opłat importowych bądź innych opłat i należności publicznoprawnych lub zmiany kursu wymiany walut, Kupujący zostanie poinformowany najpóźniej w dniu odbioru pojazdu. Zmiana ceny zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu nie stanowi zmiany Umowy.
 5. Cena pojazdu określona jest jako równowartość w złotych kwoty określonej w EUR.
 6. Kwota zaliczki wyrażona i płatna jest w złotych, wpłacona przez Kupującego kwota zaliczki zostanie zaliczona na poczet ceny.
 7. Ostateczna cena sprzedaży pojazdu podana będzie w złotych i stanowi cenę w EUR przeliczoną według kursu sprzedaży euro przez Bank Pekao S.A. z dnia wystawienia faktury.
 8. Faktury są wystawiane i płatne w złotych.
 9. Kupujący może dokonać płatności zaliczki oraz pozostałej części ceny przelewem na konto Sprzedawcy, czekiem potwierdzonym przez bank lub gotówką. Kupujący nie jest uprawniony do dokonania płatności gotówką, jeżeli obowiązujące przepisy przewidują obowiązek dokonania zapłaty przelewem bankowym.
 10. Za dzień zapłaty Strony uważać będą:

10.1. przy zapłacie gotówką – dzień wpłaty w kasie Sprzedawcy,

10.2. przy zapłacie czekiem potwierdzonym lub przelewem bankowym – dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 1. Jeżeli Kupujący nie zapłaci całości lub części ceny w terminie, Sprzedawca wedle swojego wyboru niezależnie od prawa odmowy wydania pojazdu i odstąpienia od Umowy, uprawniony jest do żądania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

Art. 5 Termin odbioru pojazdu

 1. Strony określają termin odbioru pojazdu na dzień wskazany w Umowie Sprzedaży.
 2. W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę terminu odbioru określonego w ust. 1 wskutek okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, Kupujący ma prawo odstąpienia od Umowy i żądaniu zwrotu zaliczki, po wcześniejszym wezwaniu Sprzedającego do wykonania Umowy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu odbioru pojazdu, który będzie późniejszy od terminu odbioru pojazdu określonego w ust. 1 o co najmniej 60 dni. Za niezawinione działanie Sprzedawcy uznaje się w szczególności wszelkie opóźnienia spowodowane działaniami lub zaniechaniami Producenta i jego tokiem produkcyjnym.
 3. W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę terminu wyznaczonego przez Kupującego na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca (zwłoka Sprzedawcy), Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po i żądania zwrotu zaliczki wraz z odsetkami w/g stopy depozytowej NBP, nie wcześniej niż po upływie 14 dni od upływu terminu odbioru Pojazdu i pod warunkiem, że Sprzedający nie poinformował Kupującego w tym terminie że Pojazd jest gotowy do odbioru.
 4. Kupującemu nie przysługuje prawo wyznaczenia dodatkowego terminu, ani też inne uprawnienia wymienione w ust. 3, jeżeli przekroczenie terminu odbioru pojazdu wynika z okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności spowodowanych siłą wyższą, jak np. czynnikami atmosferycznymi, niepokojami społecznymi, awariami, strajkami lub konfliktami zbrojnymi itp.
 5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 powyżej, terminy określone w niniejszym Artykule zostają wydłużone o czas trwania tych okoliczności.

Art. 6 Odbiór pojazdu

 1. Odbiór pojazdu następuje w terminie i miejscu wyznaczonym przez Sprzedawcę, chyba że Strony pisemnie dokonały odmiennych ustaleń.
 2. Warunkiem wydania pojazdu jest zapłata przez Kupującego całej ceny zgodnie z postanowieniami Art. 4 Ogólnych Warunków, chyba że Strony w Umowie postanowią inaczej.
 3. Zastrzega się prawo Sprzedawcy do dostarczenia pojazdu z aktualnie produkowanym wyposażeniem standardowym w przypadku, gdy zmiany takie dokonane zostały przez Producenta lub importera pojazdów w danym modelu lub typie pojazdu. Dostarczenie pojazdu różniącego się od określonego w Umowie w zakresie określonym w zdaniu poprzedzającym nie stanowi zmiany Umowy i nie uprawnia Kupującego do odmowy odbioru pojazdu.
 4. Kupujący zobowiązany jest do odbioru pojazdu w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1. W przypadku nieodebrania pojazdu w terminie, Kupujący zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Sprzedawcę, w tym w szczególności obowiązany jest pokryć wszelkie koszty składowania oraz ubezpieczenia pojazdu.
 5. Jeżeli Kupujący nie odbierze pojazdu w ciągu 30 dni od upływu terminu odbioru pojazdu wyznaczonego przez Sprzedawcę, wówczas Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Sprzedawca uprawniony jest do zatrzymania zaliczki, o której mowa w Art. 4 ust. 3 Ogólnych Warunków, bez powstania z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń Kupującego. Powyższe uprawnienie Sprzedawcy nie wyklucza jego prawa do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zaliczki.
 6. Kupujący ma prawo do dokonania kontroli cech zewnętrznych oraz funkcjonowania pojazdu przed dokonaniem odbioru pojazdu. Kontrola może być przeprowadzona także przez upoważnionego przedstawiciela Kupującego.
 7. Z odbioru pojazdu Strony sporządzą protokół lub inny dokument potwierdzający odbiór kompletnego i zdatnego do użycia pojazdu oraz Ogólne Warunki sprzedaży Mobitech a także wszelkie dokumenty dotyczące pojazdu. Podpisanie przez Kupującego lub upoważnionego przez niego przedstawiciela protokołu lub innego dokumentu potwierdzającego odbiór pojazdu oznacza, iż Kupujący nie zgłasza zastrzeżeń co do stanu pojazdu oraz, że w chwili wydania pojazd nie miał widocznych wad ani uszkodzeń, odpowiadał całkowicie wymaganiom Kupującego oraz zapewnieniom Sprzedawcy a także, że Kupujący otrzymał kluczyki do pojazdu i wszystkie dokumenty dotyczące pojazdu, w szczególności instrukcję obsługi, książkę pojazdu, książkę serwisową oraz wyciąg ze świadectwa homologacji.
 8. Kupujący obowiązany jest do podpisania protokołu lub innego dokumentu potwierdzającego odbiór pojazdu bez zastrzeżeń także w przypadku zaniechania przeprowadzenia kontroli pojazdu, o której mowa w ust. 6.
 9. Kupujący nabywa własność pojazdu w chwili jego odbioru, chyba że strony w Umowie postanowią inaczej.

   

  Art. 7 Gwarancja jakości i rękojmi

   1. Sprzedawca zobowiazuje sie nieodpłatnie usunąć wady fizyczne pojazdu, jeżeli wady te ujawniły się i zostały zgłoszone w okresie gwarancji („gwarancja”). Ogólne warunki stanowią dokument gwarancyjny.
   2. Gwarancja nie obejmuje:

   2.1. wykonania czynności regulacyjnych (np. Instalacji oświetleniowej, geometrii pojazdu),

   2.2. normalnego zużycia części i podzespołów pojazdu takich jak np. opony, akumulatory, krany, pompki, itp.

   2.3. mechanicznych uszkodzeń pojazdu oraz uszkodzeń spowodowanych oddziaływaniem substancji chemicznych, promieniowania oraz oddziaływaniem innych podobnych czynników fizycznych,

   2.4. uszkodzeń wynikiłych na skutek nieprzestrzegania zaleceń zawartych  w instrukcji obsługi, np. Uzywania pojazdu niezgodnie z instrukcją, stosowania części i materiałów niedozwolonych przez producenta, przeciążenia, montazu obcego wyposażenia.

   1. Okres gwarancji rozpoczyna sie w dniu odbioru pojazdu lub w dniu jego pierwszej rejestracji, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza i wynosi dla wszystkich pojazdów 24 miesiące. Za datę produkcji pojazdu przyjmuje się datę wyprodukowania przez producenta kompletnego pojazdu
   2. Gwarancja dotyczy zabudowy Dethleffs, Sunlight, Possl, Globecar, Carthago, Benimar, Campster nie dotyczy samochodów (podstawy zabudowy). Okres i warunki gwarancji okresla producent pojazdu.
   3. Kupujący jest obowiązany zgłośic ukryta wadę pojzadu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wykrycia wady lub od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł wadę tę wykryć, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z gwarancji. Kupujący zobowiązany jest do podstawienia pojazdu do serwisu Mobitech w celu dokonania naprawy gwarancyjnej.
   4. Kupujący zobowiązany jest dokonac zgłoszenia na piśmie, o której mowa w ust.7, wyłącznie w punktach autoryzowanej sieci sprzedaży i serwisu Mobitech wraz z jednoczesnym przedłużeniem książki serwisowej pojazdu – pod rygorem utraty roszczeń z tytułu gwarancji. Naprawa może byc wykonana, w zależności od wyboru warsztatu przez klienta, w Mobitech lub w fabryce. Koszty naprawy pokrywa firma Dethleffs, Sunlight, Possl, Globecar, Carthago, Benimar, Campster z wyłaczeniem kosztów transportu.
   5. W przypadku dokonania zgłoszenia wad ogumienia, akumulatorów, urządzeń radiowych i pomiarowych, dodatkowego wyposażenia elektrycznego, urządzeń ogrzewczych i klimatyzacyjnych Sprzedawca odpowiada za wady tych urządzeń i wyposażenia tylko w razie uznania roszczeń kupującego przez przedstawicieli producentów tych urządzeń lub aparatury.
   6. W przypadku uznania roszczeń Kupującego wynikających z gwarancji, wyłącznie Sprzedawca jest uprawniony do dokonania wyboru pomiędzy naprawą lub wymianą wadliwie działającej części pojazdu. Wadliwe części i podzespoły, które zostały wymienione w ramach świadczenia gwarancyjnego, stają się własnością podmiotu dokonującego wymiany. Jeżeli wykonana naprawa okaże się nieskuteczna, klient ma prawo do ponownych prób naprawy. Dalej idące roszczenia wobec firmy Mobitech i producenta nie przysługują.
   7. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają przed terminem, na jaki gwarancja została udzielona, w przypadku:

    9.1. eksploatacji pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. jazd w terenie [off road], udziału w zawodach sportowych lub wykorzystaniu do jazd              szkoleniowych),

    9.2. niepoddawania pojazdu regularnym, corocznym, wyznaczonym przez Producenta przeglądom technicznym lub niepoddawania pojazdu corocznej konserwacji zgodnie z procedurami i zaleceniami Producenta.

    9.3. niewykonania lub opóźnienia (przekraczającego 15 dni) w wykonaniu choćby jednego przeglądu okresowego.

    9.4. dokonania nadbudowy, przebudowy lub modyfikacji pojazdu bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy lub Importera.

   8. Zaleca się wykonywanie wszelkich napraw, regulacji, przeglądów oraz obsługi technicznej jedynie w autoryzowanych punktach sprzedaży i serwisu.
   9. Gwarancja nie obejmuje naprawienia szkód bądź wyrównania strat powstałych na skutek istniejącej (stwierdzonej) wady pojazdu, w tym w szczególności zwrotu kosztów i wydatków pośrednich jak np. koszty podróży, transportu, hoteli, leczenia, wynajmu samochodów zastępczych itp., jak również nieosiągniętych przychodów.
   10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo uzależnienia ostatecznego uznania roszczeń Kupującego od uznania ich przez Producenta.
   11. Przeglądy dokonywane w autoryzowanych punktach sprzedaży i serwisu są odpłatne.
   12. Na podstawie niniejszej gwarancji Kupującemu nie przysługuje roszczenie o odstąpienie od Umowy ani o obniżenie ceny sprzedaży pojazdu.
   13. Strony modyfikują przepisy kodeksu cywilnego o odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady pojazdu w sposób przedstawiony poniżej, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
   14. Okres trwanie rękojmi rozpoczyna się w dniu odbioru pojazdu lub w dniu jego pierwszej rejestracji, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza i wynosi jednolicie dla wszystkich pojazdów 12 miesięcy.
   15. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady pojazdu w przypadkach wskazanych w punkcie 9 powyżej.
   16. W ramach rękojmi Kupujący ma prawo żądać wyłącznie usunięcia wad fizycznych pojazdu, z zaostrzeniami postanowień ust.5. Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych pojazdu, o ile wady te zostały zgłoszone terminowo i w okresie trwania odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady pojazdu.
   17. Kupujący może skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy w zakresie dotyczącym wadliwego pojazdu bądź żądać obniżenia cena sprzedaży tylko w przypadku, gdy trzy kolejne naprawy pojazdu, dotyczą tej samej, istotnej wady okażą się bezskuteczne. Za istotną uznaje się wadę tylko wtedy, gdy wartość jej naprawy przewyższa 15% ceny katalogowej nowego pojazdu.
   18. W przypadku, gdy Sprzedawca zaoferuję wymianę wadliwego pojazdu na pojazd nowy, Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty Sprzedawcy odpowiedzialnej kwoty tytułem wynagrodzenia za dotychczasowe korzystanie z pojazdu podlegającego wymianie.
   19. Kupujący obowiązany jest zgłaszać wszelkie roszczenia z tytułu rękojmi wyłącznie Sprzedawcy w formie pisemnej.
   20. Postanowienia punktu 2, 8, 10, 11, 13 Warunków Gwarancji mają odpowiednie zastosowanie do rękojmi.
   21. Z uwagi na specjalny charakter pojazdów, Mobitech zastrzega sobie prawo dostarczania instrukcji obsługi wyłącznie w języku niemieckim lub angielskim.

     

    Art. 8 Ograniczenie odpowiedzialności

    Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego wyłącznie za straty rzeczywiste (damnum emergens) wynikające z rażącego niedbalstwa Sprzedawcy, do łącznej kwoty stanowiącej równowartość 10 % ceny pojazdu zapłaconej przez Kupującego, z zastrzeżeniem postanowień Umowy lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

     

    Art. 9 Rozwiązywanie sporów

    1. W przypadku powstania sporu związanego z Umową Strony obowiązane są dążyć do jego rozwiązania w drodze ugodowej. Strony zgłoszą nawzajem swoje roszczenia na piśmie i podejmą stosowne negocjacje w celu doprowadzenia do ugody. W przypadku nie rozwiązania sporu w powyższy sposób w ciągu dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez którąkolwiek ze Stron drugiej Stronie roszczenia na piśmie, spór podlega rozstrzygnięciu przez sąd powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
    2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy i Ogólnych Warunków znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

     

    Art. 10 Postanowienia końcowe

    1. Kupujący nie jest uprawniony do przenoszenia jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z Umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy. Sprzedawca jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez odrębnej pisemnej zgody Kupującego, na co Kupujący wyraża zgodę poprzez podpisanie Ogólnych Warunków.
    2. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Ogólnych Warunków nie narusza ważności lub skuteczności innych postanowień. W takim wypadku zamiast nieważnych lub bezskutecznych postanowień znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
    3. Tytuły i numery artykułów Ogólnych Warunków mają jedynie znaczenie informacyjne i nie wpływają na ich wykładnię.
    4. Wszelkie przewidziane w Ogólnych Warunkach zawiadomienia lub oświadczenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

     

    Kupujący niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Ogólnymi Warunkami sprzedaży Mobitech i w pełni je akceptuje.